Нашата задача

Намиране на центъра на Млечния път на основата на разпределението на кълбовидните звездни купове

 

За да решим тази задача преминахме през няколко етапа:

  • Използвахме каталог на кълбовидните звездни купове в Млечния път от http://spider.seds.org/spider/MWGC/mwgc.html и ги разпределихме по съзвездия. Отделихме тези от тях, които имат над два купа – общо 17 на брой.
  • Използвайки Microsoft Office Excel 2003, построихме графика за нагледно представяне на съзвездията с най-голям брой звездни купове. Сред тях се откроиха – Змиеносец, Скорпион и Стрелец - съответно с 22, 31 и 34 кълбовидни звездни купа.

 

 

  • Чрез програмата Google Earth ( http://www.google.com/earth/index.html ) получихме изображение на разположението върху звездното небе на избраните 87 кълбовидни звездни купа от съзвездия Стрелец, Скорпион и Змиеносец. На него ясно се забелязва концентрирането им в една област, в която се проектира и центърът на Млечния път.

 

 

  • Намирането на точните координати на галактичния център сведохме до решаването на математическата задача за намиране на координатите на центъра на масите на система от произволен брой частици. В нашия случай това е системата от избраните кълбовидни звездни купове, за които можем да приемем, че масата на всеки куп е съсредоточена в неговия център и след това да приложим математическите формули към екваториалните координати на куповете - ректасцензия (R.A.) и деклинация (Dec).
  • Срещнахме известно затруднение при намирането на данни за масите на кълбовидните звездни купове. Открихме само една публикация в Astrophysical Journal с търсения параметър и затова нашите изчисления се базират само на нея - DESTRUCTION OF THE GALACTIC GLOBULAR CLUSTER SYSTEM Oleg Y. Gnedin & Jeremiah P. Ostriker The Astrophysical Journal, 474, 223 January 1, 1997 . В тази статия има данни за масата на 54 галактични кълбовидни купа. В процеса на анализ на данните решихме да махнем още няколко купа (5), които имаха деклинации силно отклоняващи се от стойностите на останалите. И така, нашите изчисления се базират на данните за 49 кълбовидни звездни купа.
  • За автоматизиране на изчисленията съставихме програма на езика С++. Прилагайки формулата за намиране на координатите на центъра на масите, описана вдясно, получихме следните резултати:

 

R.A. : 17h 41m 31s
Dec : - 28o 45' 17"

 

Реалните координати на центъра на Млечния път (съгл. Google Earth), в екваториална координатна система, са:

 

R.A. : 17h 45m40.4s
Dec : - 29o 00' 28.1"

(J2000 epoch)

 

 

т.е. отклонението ни е: ~ 4m по ректасцензия и ~ 15' по деклинация.